Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev podjetja Utrdba d.o.o.

Definicije

1. člen

Storitve podjetja Utrdba obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to storitveno znamko in so opredeljene na spletnih straneh www.utrdba.eu, še posebej:

 • registracija in upravljanje domen
 • gostovanje in tehnično vzdrževanje spletnih strani,
 • naročilo drugih spletnih storitev,<
 • storitve povezane z elektronsko pošto in
 • tehnična podpora strankam.

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev je podjetje Utrdba d.o.o., Glavarjeva cesta 59a, 1218 Komenda, Slovenija, njegovi pogodbeni partnerji in zunanji sodelavci. Podjetje Utrdba d.o.o. je davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV SI42842034, matično številko 2253119000 in številko transakcijskega računa SI56 3000 0000 6200 179. (v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je Ponudnikom storitev sklenila ustrezno pogodbo o izvajanju storitev. (v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Ponudnika. (v nadaljevanju Uporabnik)

Splošna določila

2 člen

Naročnik storitev izrecno izjavlja, da je prebral te pogoje in določila, jih v celoti razume in se z njimi v celoti strinja. Za uporabo storitev Ponudnika se Naročnik odloča izključno na osnovi teh pogojev in določil in nikakor ne na osnovi morebitnih informacij tretjih oseb ali zunanjih pogodbenih partnerjev.

Pogodbeni stranki, to je Naročnik storitev in Ponudnik sta sporazumni, da naročnik z uporabo storitev Ponudnika storitev pozna, razume in v celoti sprejema pogoje teh pogojev in določil. Le-ti opredeljujejo medsebojne obveznosti in povezane storitve.

PONUDNIK lahko zahteva pisno izjavo o sprejemanju teh splošnih pogojev in določil. Le-ta se napiše v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. Naročnik pošlje oba izpolnjena in podpisana izvoda na sedež podjetja katerega del je PONUDNIK. PONUDNIK preveri ustreznost podatkov vpisanih s strani naročnika, podpiše oba izvoda ter en izvod pošlje naročniku skupaj s podatki za dostop in administriranje naročenih storitev. Naročilo se vzpostavi ob vzpostavitvi storitev s strani PONUDNIKA. V primeru, ko naročnik pošlje nepopolno izpolnjene splošne pogoje in določila, le en izvod ali ne posreduje zahtevanih dokazil, PONUDNIK ni dolžan skleniti naročniškega razmerja.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

PONUDNIK lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje in določila ali način opravljanja svojih storitev. V tem primeru za datum spremembe šteje objava teh pogojev na spletnih straneh PONUDNIKA. PONUDNIK bo obvestila o spremenjenih pogojih lahko, vendar neobvezno poslal naročniku tudi po elektronski ali navadni pošti. Naročnik se zavezuje občasno obiskati spletne strani, ki vsebujejo te pogoje in določila in biti na tekočem s trenutno veljavnimi pogoji. Če se s spremenjenimi pogoji in določili naročnik ne bo strinjal, bo lahko posledično kadarkoli odpovedal naročilo storitve s poslanim sporočilom o prekinitvi, kot je to opredeljeno v členu 15 teh pogojev in določil. Prekinitev bo veljavna z dnem prejema in obdelave s strani PONUDNIKA.

3 člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Ti pogoji in določila prav tako opredeljujejo pravna razmerje v primeru, da za vaše naročilo skrbi pravna ali fizična oseba, ki ste ji to dovolili ali od nje to ustno ali pisno zahtevali ali jo za to pooblastili. Z uporabo naših storitev ste posledično zavezani k spoštovanju teh splošnih pogojev in določil in ostalih, naših in tujih, predpisov, povezanih z našimi storitvami.

Vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Splošnih pogojev in naročila Storitev veljajo brez omejitev za vse pravne naslednike Ponudnika in Naročnika.

4 člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.utrdba.eu.

Cene in komercialni pogoji

5 člen

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače.

6 člen

Plačilo za storitve se obračunavajo za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh podjetja Utrdba d.o.o. in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

Plačevanje storitev je zaradi varnosti možno le po predračunu ali računu. Nove cene veljajo od prvega dne v naslednjem mesecu po spremembi cenika. PONUDNIK obvesti naročnika o spremembi cenika na svojih internet straneh na prej omenjenem naslovu. Redne stranke in pogodbeni partnerji lahko plačujejo storitve po računu, plačilni rok je 8 dni. Naročnik sam je odgovoren za pravilnost vpisa poslovnega računa in sklicne številke, ki sta napisana na predračunu. Nadalje je naročnik zavezan podati pravilne in natančne podatke, potrebne za naročilo storitev in jih vzdrževati tekoče in resnične. PONUDNIK bo naročnika o spremembah obveščal tudi preko podanih kontaktnih naslovov. Če naročnik tega obvestila ne bo mogel prejeti je to odgovornost naročnika.

7 člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po dvajsetih 20 dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

8 člen

Ob naročilu storitev Ponudnik pošlje Naročniku ponudbo na Naročnikov elektronski naslov. Pogodba se smatra za sklenjeno z dnevom nakazila Naročnika na transakcijski račun SI56 3000 0000 6200 179 podjetja Utrdba d.o.o.

9 člen

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

10 člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. Če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, je upravičen do sorazmernega povračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani Naročnika.

11 člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 8. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

Naročnik se izrecno strinja, da je finančna odgovornost s strani PONUDNIKa v zvezi z uporabo PONUDNIKovih storitev omejena največ na znesek, ki ga je naročnik plačal za uporabo storitev. Naročnik se izrecno strinja, da bo odvezal PONUDNIKa vsakršne odgovornosti v primeru kakršnegakoli tožbenega zahtevka do ali s strani naročnika, povezanega z uporabo teh storitev. V primeru sprožene tožbe proti nam s strani tretje osebe bomo od naročnika zahtevali pisno odvezo odgovornosti. V primeru, da je naročnik ne bo pripravljen pisno podati, bo to štelo za bistveno kršitev splošnih pogojev in določil in konstituiralo osnovo za prekinitev naročila ter terjanje odškodninske odgovornosti.

Pravica zavrnitve

12 člen

PONUDNIK si pridržuje pravico, v roku 30 dni od plačila registracije ali drugih storitev s strani naročnika, zavrniti registracijo ali izbrisati domeno iz registra. Če PONUDNIK izkoristi pravico po tem členu, se zavezuje naročniku povrniti znesek, ki ga je plačal za zavrnjeno registracijo.

Konkurenca in varovanje podatkov

13 člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

14 člen (varovanje podatkov za pristop)

Naročnik je v celoti odgovoren za varovanje podatkov za pristop k sistemu za administriranje in dostop do naročenih storitev. PONUDNIK ne prevzema odgovornosti v primeru zlorab zaradi pomanjkljivega naročnikovega varovanja podatkov in gesel za pristop.

15. člen (osebni podatki)

Ponudnik skrbno varuje osebne podatke naročnikov, pri čemer je zagotovljeno varstvo, ki je v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pretoku takih podatkov) ter nacionalno zakonodajo.

Upravljavec osebnih podatkov je Ponudnik.

Naročnik izjavlja, da so informacije in podatki podani v postopku naročila točni in da bo tudi tekom izvajanja naročila skrbel, da bodo pravilni tudi v primeru spremembe le teh (preselitev, spremenjeni telefoni, elektronski naslovi in podobno). Naročnik uporablja vse storitve PONUDNIKA na lastno odgovornost. Za uporabo storitev PONUDNIK ne ponuja nikakršne garancije. Vse storitve so na voljo na osnovi »as is« in »as available«, to je na osnovi »kot so« in na osnovi »kot in če so na voljo«.

Ponudnik osebne podatke zbira in obdeluje na podlagi zakona in pogodbenih odnosih, zakonitega interesa ali privolitve posameznika, pri čemer je privolitev posameznika dana za namene pošiljanja komercialnih ponudb in drugih vsebin, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali ter za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdela o vas, lahko vključujejo:

 • podatke, povezane z identiteto in stiki, na primer vaše ime, podjetje, e-poštni naslov, telefonsko številko, kontaktne naslove;
 • poklicne povezane podatke, na primer vrsto stranke, poklicno funkcijo, naziv delovnega mesta;
 • vaše interakcije z nami, na primer vaše poizvedbe, naročila, zahtevke, odgovore na ankete;
 • finančne povezane podatke, na primer podatke o bančnih računih in kreditnih karticah;
 • podatke o spletnem prometu, na primer naslov IP, identifikatorje naprav in sistemov.

16. člen (načela zbiranja osebnih podatkov)

Ponudnik pri obdelavi osebnih podatkov upošteva naslednja načela:

 • Pravična in zakonita obdelava osebnih podatkov.
 • >Zbiranje osebnih podatkov za določene in legitimne namene brez nadaljnje obdelave na načine, ki niso združljivi s temi nameni.
 • Zbiranje osebnih podatkov, ki je relevantno za namene, za katere se jih zbira in uporablja, in ni nesorazmerno glede na te namene.  Podatke lahko spremenimo v anonimne, če je to izvedljivo in primerno glede na naravo podatkov in tveganja, povezana z nameravano uporabo.
 • Ohranjanje točnih osebnih podatkov in njihova posodobitev, kjer je to potrebno. Izvajali bomo razumna dejanja za dopolnjevanje ali brisanje netočnih ali nepopolnih podatkov.
 • Hranjenje osebnih podatkov samo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani in obdelani.
 • Obdelava osebnih podatkov v skladu z zakonskimi pravicami posameznika.
 • Izvajanje ustreznih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, nezakonite obdelave in nepooblaščene ali naključne izgube, uničenja ali poškodovanja osebnih podatkov.
 • Zagotavljanje ustreznih obvestil in soglasij ali zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo med obdelavo občutljivih osebnih podatkov.

Vsi pogodbeni obdelovalci morajo zagotoviti skladnost z zgornjimi načeli.

Ponudnik je zavezan k izvajanju razumnih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, nezakonito obdelavo, naključno izgubo ali poškodovanjem ter nepooblaščenim uničenjem.

Z uporabo digitalnih vsebin ali s posredovanjem osebnih podatkov nam se naročnik strinja, da lahko z njim komuniciramo na elektronski ali kateri koli drug način glede varnosti zasebnosti, uporabe ali skrbništva. Kljub našim prizadevanjem za uveljavljanje ustreznih varnostnih ukrepov je brskanje po spletu izpostavljeno nevarnostim in ne moremo zagotoviti, da je brez tveganja.

V primeru naročila domen se Naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS.

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje določeno z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

17. člen (obdelovalci podatkov)

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni iz teh splošnih pogojev.

S strinjanjem s temi Splošnimi pogoji soglašate, da lahko Ponudnik vaše podatke prenesemo do pogodbenih obdelovalcev znotraj EU ter zunaj EU, s katerimi so sklenjeni dogovori o obdelovanju podatkov za zagotavljanje enakovrednih standardov za zaščito osebnih podatkov kot v vaši državi.

18. člen (namen zbiranja osebnih podatkov)

Ponudnik zbira osebne podatke v naslednje namene:

 • Za izpolnjevanje naročil izdelkov, storitev in digitalnih vsebin. Te podatke zbiramo, da dostavimo vaše naročilo, dobimo plačilo in vas obveščamo o statusu vašega naročila ter v namene vodenja pogodb.
 • Za odgovore na vaša povpraševanja. Če stopite v stik z nami, hranimo v vaši osebni mapi vašo korespondenco ali komentarje, vključno z osebnimi podatki. Te informacije nam pomagajo zagotavljati boljšo storitev, če ponovno stopite v stik z nami.
 • Da vam nudimo tehnično podporo, ki jo zahtevate. Osebni podatki so potrebni za identifikacijo vaših sistemov, razumevanje konfiguracije izdelkov, diagnozo vaših vprašanj in zagotavljanje rešitev.
 • Za namene upravljanja odnosov. To vključuje komunikacijo z vami glede izdelkov, storitev in digitalnih vsebin, ki ste jih pridobili, kar vam zagotavlja, da jih lahko uporabite na kar najboljši način, vključno z e-pošto in glasili. Podatke o lokaciji je na primer mogoče uporabiti za predlaganje virov izdelkov ali podpore v vaši bližini.
 • Za izvajanje anket in raziskav mnenja. Zbiramo osebne podatke posameznikov, ki se javijo za izpolnjevanje anket ali sodelovanje pri raziskavah. Te podatke uporabljamo za to, da vas bolje spoznamo, izmerimo zadovoljstvo in izboljšamo svoje izdelke, storitve in digitalne vsebine.
 • Za zagotavljanje varnosti svojih storitev in digitalnih vsebin, svojih dejavnosti in dejavnosti drugih, za zaščito pred prevarami in skladnost s svojimi pogoji in določili ter to izjavo o varstvu podatkov. Raziščemo lahko tudi potencialne kršitve.
 • Za omogočanje ali vodenje svojega poslovanja, na primer za nadzor kakovosti in usklajeno poročanje.
 • Za neprekinjenost poslovanja in obnovitev poslovanja po katastrofi.
 • Da vam lahko Ponudnik prek pošte, faksa, telefona, kratkih besedilnih sporočil, e-pošte in elektronskih komunikacij pošiljamo tržne informacije o promocijah, novicah in novih izdelkih oziroma storitvah, za katere menimo, da bi vas zanimali, v skladu z veljavnimi zahtevami glede privolitve ali zavrnitve prejemanja. Takšne informacije lahko vsebujejo tudi posebne ponudbe in informacije, namenjene izboljšanju kvalitete naročnikove prisotnosti na internetu. Naročnik lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine s pisno zahtevo na email naslov info@utrdba.eu
 • Za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo upoštevati. Na primer: računovodske in davčne obveznosti.
 • Za katere koli druge namene, ki so vam sicer sporočeni.

19. člen (trajanje hranjenja podatkov)

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler bodo potrebni za namene, ki so navedeni v tej izjavi o varstvu podatkov, in toliko časa, kot zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Na splošno so obdobja hrambe podatkov določena ob upoštevanju:

 • trajanja našega odnosa (npr. trajanje veljavnosti pogodbe, deaktivacija računa, vaša upravičena potreba po tem, da ste prepoznani, ko se obrnete na nas);
 • zakonskih zahtev glede hrambe podatkov;
 • zastaranja.

20. člen (pravice posameznika)

Posameznik lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in zahteva, da jih popravimo ali izbrišemo, če niso točni.

Ponudnik bo deloval v skladu z vašimi pravicami do dostopa in popravkov osebnih podatkov. Vprašate lahko glede vrste osebnih podatkov, ki jih je Ponudnik shranil ali obdelal o vas, in dobili boste dostop do svojih osebnih podatkov ne glede na lokacijo obdelave in hrambe podatkov.

Če so osebni podatki netočni ali pomanjkljivi, lahko zahtevate njihov popravek, prav tako pa lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Zahtevke lahko pošljete na naslov: info@utrdba.eu

Poleg zgornjih pravic, nas lahko prosite za izbris, omejitev ali prenos svojih osebnih podatkov in ugovarjate uporabi svojih osebnih podatkov.

21. člen (obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov)

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katere se podatki nanašajo. Obvestilo mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

Tehnična podpora strankam

22 člen

Strankam je Ponudnik na voljo ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte info@utrdba.eu se izvaja 24 ur dnevno vse dni v letu.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani za spletno administracijo naročenih storitev ali poslani na info@utrdba.eu iz kontaktne e-pošte Naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta Naročnika).

23 člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Ponudnika, na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Zastopniki in prenosljivost obveznosti

24 člen

Naročnik se strinja, da sprejema vse splošne pogoje in določila tudi v primeru, da je za njega storitev naročil njegov zastopnik (zaposleni, ponudnik Internet dostopa ali kako drugače povezana fizična ali pravna oseba).

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

25 člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov Ponudnika in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

26 člen

Ponudnik se obvezuje, da bo časovni okvir za opravljanje tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih od 23.00 do 07.00. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 2 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte ali na spletnih straneh Ponudnika najmanj 2 dni pred posegom.

27 člen

V primeru izpada povezljivosti strežnika na Internet po krivdi Ponudnika, je Naročnik upravičen do odškodnine v višini sorazmernega deleža naročnine, določene z Naročilom, za čas izpada. Ponudnik ni obvezan izplačati zneske pod 2,00 €.

28 člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, neglede na poslovno škodo, ki bi jo naročnik lahko utrpel.

29 člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

Izključitev odgovornosti ponudnika

30 člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Naročnik je sam odgovoren za izdelavo rezervnih kopij svojih podatkov na strežniku.

Pravice in obveznosti naročnika

31 člen

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je Naročnik navedel ob naročilu storitev, je dolžan o spremembi podatkov pisno obvestiti Ponudnika najkasneje v roku 14 dni po nastanku spremembe.

32 člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

33 člen

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Masovno pošiljanje elektronske pošte (SPAM)

34 člen

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je Naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje Uporabnike, zavezan k povračilu nastale neposredne in posredne poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku € 200.

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na seznam za prejemanje mailov.

Registracija domen

35 člen

Naziva domene po plačilu in registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.

Storitve registracije domen, ki jih opravlja Ponudnik, so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določajo krovni registrarji za posamezne domene, zato si Ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Neizvršljivost

36 člen

V primeru, da kateri od členov ne bo izvršljiv ali bo le delno izvršljiv, to ne bo vplivalo na ostale člene te splošnih pogojev in določil. Splošni pogoji in določila kot celota so veljavni ne glede na neizvršljivost ali morebitno neveljavnost posameznih členov.

Preklic naročila

37 člen

Naročnik lahko iz kateregakoli razloga odpove storitev brez odpovednega roka.

Katerakoli od strank te pogodbe lahko zaradi kršitev obveznosti odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Prekinitev naročila naročnik poda vedno v pisni obliki s podpisom oz. žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe ali preko elektronske pošte, če o tem ustno obvesti PONUDNIKA. Ustnih prekinitev PONUDNIK ni dolžan evidentirati. Prekinitev naročniškega razmerja prične veljati z dnem, ko PONUDNIK prejme s strani naročnika zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja. Naročnik se obvezuje, da bo do tega dne poravnal vse obveznosti do PONUDNIKA.

Če naročnik storitev prekliče pred iztekom predplačanega obdobja, je PONUDNIK dolžan v roku 30 dni po prejemu prekinitve razmerja, povrniti naročniku sorazmeren del plačanega zneska, obračunano na tedenski osnovi.

Če PONUDNIK prekliče storitev pred iztekom predplačanega obdobja, zaradi kršenja splošnih pravil in določil s strani naročnika, je PONUDNIK dolžan v roku 30 dni po prejemu prekinitve razmerja, povrniti naročniku sorazmeren del plačanega zneska, obračunan na tedenski osnovi, zmanjšan za stroške ob prekinitvi razmerja.

Dogovor o pristojnosti

38. člen

Obe stranki sporazumno določita za pristojno sodišče Okrožno sodišče v Ljubljani.

Komenda, 25. 5. 2018